Prikbord bericht aanmaken Pieter Calandlaan e.o.

werkzaamheden kelders 134-138

27-01-2022 door dba-service

Geachte leden,

Gelukkig konden we ineens sneller beginnen dan voorzien met de waterkerende werkzaamheden aan de kelders. In principe worden deze werkzaamheden op vrijdag 28 januari 2022 afgerond en zal dan ook de geluidsoverlast tot die datum beperkt blijven.

Ten behoeve van het inbrengen van het injectiemiddel moeten er gaten geboord worden in de betonnen onderdelen van de kelderbak. Dit brengt helaas geluidsoverlast met zich mee. Dit is niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Met vriendelijke groeten, dba beheer


notulen ledenvergadering 3 november 2021

12-12-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging,

De notulen van de vergadering zijn beschikbaar vanaf de website.

Wegens grote drukte in de bouw is het niet gelukt om de waterkerende werkzaamheden in de kelders nog voor Kerstmis te laten starten.

Momenteel wordt door Bescon de planning opgesteld. Zodra wij deze hebben zullen wij u op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groeten, dba beheer

Martijn Ozinga

 


UITNODIGING extra ledenvergadering te houden op woensdag 3 november 2021

19-10-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging.

Helaas waren er, tot teleurstelling van de aanwezige leden, op de vergadering van 13 oktober niet voldoende stemmen aanwezig waren om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om (weer) een 2e vergadering uit te schrijven om een besluit te kunnen nemen inzake de aanpak van de kelders en het opheffen van de lekkages die daar optreden.

Deze vergadering zal gehouden worden op

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021 OM 20:00 UUR

En vindt plaats bij de Oosteinde Walborg kliniek Pieter Calandlaan 106-110

Wij hopen u dan te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten, namens dba VvE beheer


Extra Algemene Leden Vergadering 2021

10-10-2021 door dba-service

Beste leden van de vereniging,

Zojuist hebben wij u de stukken voor de te nemen besluiten inzake de vochtwering op de aanstaande vergadering te houden op 13 oktober toegezonden.

Aangezien deze als een “mass-mail” verzonden worden verzoeken wij u ook uw spam-box na te kijken of de stukken mogelijk daar terecht zijn gekomen. U kunt de stukken ook downloaden vanaf de webpagina van de VvE na inloggen.

Wij hopen u aanstaande woensdag weer te mogen begroeten op de Calandlaan bij de Oosteinde kliniek (P. Calandlaan 106-110)

Met vriendelijke groeten

dba VvE beheer

Martijn Ozinga en Gertjan Jaspers


Extra Algemene Leden Vergadering 2021

10-08-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging,

Op de afgelopen ledenvergadering is afgesproken om op 24  augustus een extra leden vergadering te beleggen over het te nemen besluit inzake de te verrichten werkzaamheden voor het waterdichtmaken van de kelderbakken.

Ondanks alle inspanningen hebben wij geen drie voldoende onderbouwde offertes ontvangen voor de werkzaamheden aan de kelderbakken van aannemers die deze ook in de tweede helft van dit jaar willen/kunnen uitvoeren. Door de drukte in de bouw hebben verschillende bedrijven geen of onvoldoende reactie gegeven om een goed advies aan de vergadering voor te leggen.
Voor eind augustus hebben twee bedrijven nog toegezegd te reageren. We hebben dan mogelijk drie of vier opties om aan de vergadering voor te leggen voor besluitvorming.
Om deze reden stellen wij voor, in overleg met Jeroen Tito, om de ledenvergadering uit te stellen tot woensdag 15 september.
Met vriendelijke groeten, namens dba VvE beheer
Gertjan Jaspers en Martijn Ozinga


Algemene Leden Vergadering 2021; 2e vergadering 19 mei 2021

4-05-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging,

De uitnodiging en agenda voor de vergadering op 19 mei 2021 zijn heden per email verstuurd. Indien u deze niet in uw inbox aantreft, kunt u in uw spam box kijken of deze mogelijk daarin terecht zijn gekomen. Door het mail adres van dba vve beheer als vertrouwd adres op te nemen in uw adres boek voorkomt u dat u voortaan e-mails mist.

U kunt de stukken downloaden via de website. Alle stukken voor de vergadering kunt u terug vinden in de map ledenvergadering

Wij hopen u op 19 mei on-line te mogen begroeten,

met vriendelijke groeten,

Martijn Ozinga en Gertjan Jaspers,

Op verzoek van de voorzitter en Kascommissie brengen wij u nogmaals onderstaand onder uw aandacht:

Geachte leden,

Met de komende tweede ledenvergadering staat de vochtwering van de kelderbakken van een deel van de panden aan Schottingstraat op de agenda.

Er blijkt regelmatig grondwater door de bodem van deze kelderbakken tot in de kelderruimtes van de betreffende panden te komen.

Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door porositeit van de betonnen bodems van deze kelderbakken.

Om dit vochtprobleem op te lossen is een offerte aangevraagd. Dit werk bedraagt E 212.000,=. De werkzaamheden beslaan de kelderbak onder de nummers L Schottingstraat 124-138. Mogelijk kan een vergelijkbaar probleem optreden bij de kelderbak onder de nummers L Schottingstraat 112-122. Aangezien deze kelderbak iets kleiner is, bedraagt de investering voor dit werk  E 185.500,=.

Met de komende vergadering zal over dit herstelwerk worden gesproken.

Het bedrag voor dit herstelwerk heeft de VVE niet in kas en daarom kan dit werk niet zomaar door de VVE in opdracht worden gegeven. Dit bedrag zal door de leden moeten worden betaald en dus moet ook over de financiering worden beslist.

Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk om aan de komende ledenvergadering op 19 mei (20:00 uur) deel te nemen.

Jeroen Tito                         Ferry Loopeker

voorzitter                           namens de kascommissie